Diệu Pháp Âm


22,641,215 lượt xem 10,774 video 75,998 người theo dõi

Giới thiệu
Kênh Video chính thức của Trung tâm Diệu Pháp Âm23:09
Pháp Khắp Mọi Nơi – Rất hiếm có sự thiền tập chánh niệm thực sự phần 1
Diệu Pháp Âm
15 người xem - 21 hours before

Pháp Khắp Mọi Nơi Tác giả: Ashin Tejaniya Người dịch: Tuệ Nhân (Pannadhika) Tác phẩm được phát hành t ...

28:27
Pháp Khắp Mọi Nơi – Pháp buổi sáng phần 1
Diệu Pháp Âm
54 người xem - 21 hours before

Pháp Khắp Mọi Nơi Tác giả: Ashin Tejaniya Người dịch: Tuệ Nhân (Pannadhika) Tác phẩm được phát hành t ...


22:40
Pháp Khắp Mọi Nơi – Rất hiếm có sự thiền tập chánh niệm thực sự phần 2
Diệu Pháp Âm
26 người xem - 21 hours before

Pháp Khắp Mọi Nơi Tác giả: Ashin Tejaniya Người dịch: Tuệ Nhân (Pannadhika) Tác phẩm được phát hành t ...

20:19
Pháp Khắp Mọi Nơi – Pháp buổi sáng phần 2
Diệu Pháp Âm
44 người xem - 21 hours before

Pháp Khắp Mọi Nơi Tác giả: Ashin Tejaniya Người dịch: Tuệ Nhân (Pannadhika) Tác phẩm được phát hành t ...


26:06
Pháp Khắp Mọi Nơi – Kỳ vọng và nhẫn nại
Diệu Pháp Âm
82 người xem - 21 hours before

Pháp Khắp Mọi Nơi Tác giả: Ashin Tejaniya Người dịch: Tuệ Nhân (Pannadhika) Tác phẩm được phát hành t ...

34:47
Pháp Khắp Mọi Nơi – Khái lược
Diệu Pháp Âm
13 người xem - 21 hours before

Pháp Khắp Mọi Nơi Tác giả: Ashin Tejaniya Người dịch: Tuệ Nhân (Pannadhika) Tác phẩm được phát hành t ...


22:30
Pháp Khắp Mọi Nơi – Rất hiếm có sự thiền tập chánh niệm thực sự phần 3
Diệu Pháp Âm
38 người xem - 21 hours before

Pháp Khắp Mọi Nơi Tác giả: Ashin Tejaniya Người dịch: Tuệ Nhân (Pannadhika) Tác phẩm được phát hành t ...

31:01
Pháp Khắp Mọi Nơi – Ngũ căn quyền
Diệu Pháp Âm
189 người xem - 21 hours before

Pháp Khắp Mọi Nơi Tác giả: Ashin Tejaniya Người dịch: Tuệ Nhân (Pannadhika) Tác phẩm được phát hành t ...


33:26
Pháp Khắp Mọi Nơi – Nghệ thuật trạch pháp trong tu tập
Diệu Pháp Âm
22 người xem - 21 hours before

Pháp Khắp Mọi Nơi Tác giả: Ashin Tejaniya Người dịch: Tuệ Nhân (Pannadhika) Tác phẩm được phát hành t ...

27:02
Pháp Khắp Mọi Nơi – Lời cảm tạ
Diệu Pháp Âm
89 người xem - 21 hours before

Pháp Khắp Mọi Nơi Tác giả: Ashin Tejaniya Người dịch: Tuệ Nhân (Pannadhika) Tác phẩm được phát hành t ...


18:40
Pháp Khắp Mọi Nơi – Hãy bắt đầu với bất kỳ đối tượng nào
Diệu Pháp Âm
57 người xem - 21 hours before

Pháp Khắp Mọi Nơi Tác giả: Ashin Tejaniya Người dịch: Tuệ Nhân (Pannadhika) Tác phẩm được phát hành t ...

28:23
Pháp Khắp Mọi Nơi – Từ Sát Na niệm đến Đà quán tánh
Diệu Pháp Âm
20 người xem - 21 hours before

Pháp Khắp Mọi Nơi Tác giả: Ashin Tejaniya Người dịch: Tuệ Nhân (Pannadhika) Tác phẩm được phát hành t ...


2019 © Maxsoi.com. Chính sách sử dụng