Taiwanese Street Food Liuhe Tourist Night Market

15,412,299 lượt xem

Share

59,928 10,517


Xuất bản 15/02/2019

Trying many different kinds of chinese street food at Liuhe Tourist Night Market located south of Taiwan

Liuhe Tourist Night Market
Address: Liuhe 2nd Road, Xinxing District, Kaohsiung City, Taiwan 800Đề xuất cho bạn

4:12
Bravo Two Zero II
The Ass Master
1,973,980 lượt xem

2020 © Maxsoi.com. Chính sách sử dụng