Hồ Sơ Chuyên án Fulro Tây Nguyên – Ly Kỳ 17 Năm Ròng Rã Từ Khi Khai Sinh Đến Ngày Khai Tử


Share

1,363 466


Xuất bản 28/06/2018

Hồ Sơ Chuyên án Fulro Tây Nguyên – Ly Kỳ 17 Năm Ròng Rã Từ Khi Khai Sinh Đến Ngày Khai Tử
Lật lại hồ sơ đấu tranh với Fulro hơn 30 năm trước, chúng ta sẽ rút ra được nhiều bài học quý báu về xây dựng và bảo vệ vùng đất Tây Nguyên, về khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam (Loạt bài đăng trên báo CA TP HCM của tác giả Ngọc Hà)Đề xuất cho bạn

2019 © Maxsoi.com. Chính sách sử dụng